POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Administratora.

 2. Administratorem danych osobowych jest FULL-CAR Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba sp. j. z siedzibą w Lutoryżu 441, 36-040 Boguchwała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390317, NIP: 813-338-30-91, REGON: 180009369.

 3. Zbiór danych osobowych zgłaszany jest do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz.1182), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013, poz.1422) oraz w ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych osobowych oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

 5. Administrator danych osobowych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji dotyczących Klientów Sklepu Internetowego oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 6. Administrator danych osobowych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu internetowego.

 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez samych Klientów oraz ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Klientowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Sklepu internetowego.

 9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności realizację zamówienia złożonego przez Klienta.

 10. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 11. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą być udostępniane organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 12. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim za zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa.

 13. W przypadku, gdy Klient Sklepu internetowego złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Klientowi Newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.

 14. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w Sklepie internetowym zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. 

 15. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Klienta i pozwalają na dostosowanie zawartości Sklepu internetowego oraz Newsletterów do jego potrzeb.

 16. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem internetowym, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Klienta Sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Klienta. Klient powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.

 17. Administrator danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego zgodą może przekazać dane osobowe:

 1. operatorowi systemu płatności on-line firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, NIP: 634-26-61-860, NIP EU: PL6342661860, REGON: 240770255, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011, nr 199, poz. 1175). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres, numer telefonu.

 2. operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334972, NIP: 525-00-07-313, będącej pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012, poz. 1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, e-mail.

 3. operatorowi DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000028368, NIP:526-02-04-110, będącej pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012, poz. 1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, e-mail.

 4. operatorowi UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, zarejestrowanej Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000036680, NIP: 522-10-04-200, będącej pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012, poz. 1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, e-mail.

 5. operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000536554, NIP: 6793087624, będącej pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, e-mail.

PILKI COOKIES

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki Cookies, czyli niewielkie pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z urządzenia, na którym zostały zapisane.

 2. Pliki Cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, dostosowywanie Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron), badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego.

 3. Stosowane przez Administratora danych osobowych Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować zawartość Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator danych ososbowych stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne”, „stałe”, „własne” i „zewnętrzne”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności. Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony.

 4. Administrator danych osobowych wykorzystuje Cookies „własne” w celu konfiguracji Sklepu internetowego, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu internetowego.

 5. Administrator danych osobowych wykorzystuje Cookies „zewnętrzne” w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.

 6. W plikach Cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Klientów Sklepu internetowego. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Klienta.

 7. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.


Cart

No products

0,00 zł SUMA

Check out

Search