§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://superparts.pljest prowadzony przez FULL-CAR Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba sp. j. z siedzibą w Lutoryżu 441, 36-040 Boguchwała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390317, NIP: 813-338-30-91, REGON: 180009369, która jest Administratorem.
 2. Dane kontaktowe:
  1. Adres pocztowy:
   superparts.pl
   FULL-CAR
   Lutoryż 441
   36-040 Boguchwała
  2. Adres e-mail:
   kontakt@superparts.pl
  3. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta:
   +48 733 015 015
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Czas realizacji zamówienia - liczba dni roboczych, w których FULL-CAR Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba sp. j. skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym, przekaże zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
  2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;
  4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z FULL-CAR Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba sp. j. niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez FULL-CAR Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba sp. j. dostępny na stronie internetowej pod adresem https://superparts.pl;
  6. Towar - produkty będące rzeczami ruchomymi, które można zamówić i zakupić za pośrednictwem sklepu internetowego;
  7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie FULL-CAR Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba sp. j. przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego, a ponadto sposób świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest akceptacja wszystkich podanych poniżej warunków Regulaminu.
 6. Po zaakceptowaniu Regulamin jest uważany za podstawowy dokument regulujący wzajemne stosunki pomiędzy sklepem internetowym, a Klientem.
 7. Każdy Klient zobowiązany jest z chwilą rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 8. Klient jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu wyłącznie na użytek własny.
 9. Sprzedaż towaru za pośrednictwem sklepu internetowego oraz dostawa towaru są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Administrator wskazuje i informuje, że zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego towar powinien być instalowany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przeprowadzeniem instalacji towaru przez Klienta na własną rękę bez pomocy wykwalifikowanych specjalistów ani za uszkodzenia towaru spowodowane przeprowadzeniem instalacji towaru przez Klienta na własną rękę bez pomocy wykwalifikowanych specjalistów.
 11. Dokonując zakupu baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej lub akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego Klient zobowiązany jest, zgodnie z art. 53 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015, poz. 687, z późn. zm.), do oddania Administratorowi starego zużytego lub uszkodzonego akumulatora kwasowo-ołowiowego lub baterii kwasowo-ołowiowej albo do wniesienia opłaty depozytowej w wysokości 30 złotych.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w sklepie internetowym, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Administrator zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 13. Klient korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

 1. Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie komputera oraz łącza internetowego o parametrach podanych poniżej:
  1. szerokopasmowe połączenie z Internetem,
  2. system operacyjny: Windows® XP/Vista/7/8 (najnowszy Service Pack), Mac OSX 10.7.5 (Mac OS X Lion), iOS w wersji 5 i wyższych, Android w wersji 2.3.3 i wyższych, Windows Phone w wersji 7.0 i wyższych,
  3. procesor (wymagania minimalne): Intel Pentium® D 2.8 GHz lub AMD Athlon™ 64 X2 4400+,
  4. pamięć operacyjna (wymagania minimalne): 1 GB RAM (Windows XP), 2 GB (Windows Vista/7), 4GB Windows® 8,
  5. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 2. Administrator do jego prawidłowego używania zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:
  1. Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej,
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej,
  3. Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej,
  4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej.
 3. Administrator do jego prawidłowego używania zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:
  1. Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej,
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej,
  3. Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej,
  4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie komputera, systemu operacyjnego lub przeglądarki Klienta. W tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Klienta.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez Klienta strat związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego w sytuacji, gdy Klient korzystał ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który nie spełniało wymagań podanych w ust. 1 i 2.
 6. Warunkiem technicznym korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
 7. Warunkiem technicznym korzystania przez Klienta z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Klienta telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

§ 3

Rejestracja i założenie konta

 1. Klient może przeglądać asortyment sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.
 2. Rejestracja Konta Klienta w sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 4. Zarejestrowanie Konta Klienta w sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji oraz podania adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest niezbędne do założenia Konta Klienta.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
  2. powierzenie Administratorowi danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola opcji w formularzu rejestracyjnym.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w  zakresie umożliwienia Klientowi założenie i korzystanie z Konta Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Klient ma obowiązek zachowania danych dostępowych do profilu (loginu i hasła) tylko dla swojej informacji. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Administratora z wykorzystaniem dostępnych środków łączności i niezwłocznie zmienić hasło.
 8. Umowę o świadczenie usługi Konta Klienta Klient może wypowiedzieć w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@superparts.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy FULL-CAR Lutoryż 441, 36-040 Boguchwała, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (e-mail) aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron skutkowało będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze sklepu internetowego.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 4

Składanie zamówień

 1. Zakup towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego dokonywany jest przez złożenie zamówienia. Składanie zamówień możliwe jest przez siedem dni w tygodniu dwadzieścia cztery godziny na dobę przez stronę internetową sklepu internetowego.
 2. Niezbędnym elementem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole opcji przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola opcji przed podsumowaniem zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych w procesie składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia zamówienia.
 4. Klient kompletuje zamówienie dodając towar przy pomocy opcji „Dodaj do koszyka”. Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po skompletowaniu zamówienia, Klient wybiera sposób dostawy towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 5. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnym podatkiem (VAT) i kosztami dostawy towaru. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Administratora wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem.
 9. Potwierdzenie i utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz danych podanych w formularzu zamówienia, aż do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem zamówienia do realizacji.

§ 5

Cena i sposoby zapłaty

 1. Ceny towarów oferowanych na stronach internetowych sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy towaru. Koszty dostawy towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, również bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostawy.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru zamieszczone są przy prezentowanym towarze na stronie internetowej sklepu internetowego.
 4. Ostateczną i wiążącą Klienta ceną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 6. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostawy towaru:
  1. przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej na rachunek bankowy Administratora,
  2. przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych DotPay,
  3. gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia,
 7. Klient ma możliwość zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

§ 6

Realizacja zamówień i dostawa towaru

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny u Administratora. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Administrator niezwłocznie prześle Klientowi stosowną informację z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie realizacji zamówienia poprzez wybór jednej z opcji:
  1. częściowej realizacji zamówienia w zakresie dostępnych towarów i oczekiwania na dostawę aktualnie niedostępnego towaru,
  2. oczekiwania na skompletowanie całego zamówienia,
  3. anulowania zamówienia w całości lub w części.
 2. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Termin realizacji zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje zamówienie i dostarczy towar do Klienta wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po wysłaniu zamówionego towaru do Klienta stosowne powiadomienie zostanie wysyłane na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia.
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego, następuje:
  1. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry przelewem internetowym bankowości elektronicznej na rachunek bankowy Administratora – od dnia otrzymania przez Administratora potwierdzenia wpłynięcia środków na rachunek bankowy Administratora,
  2. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Administratora potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
  3. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
 5. Towar zamówiony za pośrednictwem sklepu internetowego jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo
  2. przez system Paczkomatów InPost - w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, albo
 6. Zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego towary są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
 7. Dostawa towaru zamówionego za pośrednictwem sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatna.
 8. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient.
 9. Koszty dostawy zamówionego towaru wynoszą:
  1. 15.00zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (płatność z góry),
  2. 21.00zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (płatność za pobraniem),
  3. 10.50 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przelewem internetowym (płatność z góry),
  4. 15.50 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przelewem internetowym (płatność za pobraniem).
 10. W razie nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem dostawy, dostawca pozostawia awizo. Dostawca nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Klientem. Dostawca podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższej placówce dostawcy.
 11. Odbiór przesyłki od dostawcy musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 12. Dokonując odbioru zamówionego towaru, odbiorca powinien sprawdzić przesyłkę z otrzymanym towarem. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki, stwierdzenia niekompletności przesyłki lub stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, odbiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i żądania sporządzenia przez dostawcę protokołu dokumentującego stwierdzone wady przesyłki.
 13. Towary zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego są dostarczane wraz z paragonem lub wystawioną fakturą VAT obejmującą przedmiot zamówienia.

§ 7

Odstąpienie od umowy i zwrot płatności

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w punkcie 7 i w punkcie 8 niniejszego paragrafu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia poprzez wysłanie pisma pocztą na adres: FULL-CAR Lutoryż 441, 36-040 Boguchwała z dopiskiem „ZWROT” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@superparts.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem 14 dniowego terminu na adres: FULL-CAR Lutoryż 441, 36-040 Boguchwała lub zwrot w sklepie stacjonarnym w siedzibie Administratora.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 9 niniejszego paragrafu.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Administratora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Administrator jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad (fizycznych i prawnych). W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru Administrator ponosi wobec Klientów odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać przesłane lub dostarczone przez Klienta na adres FULL-CAR Lutoryż 441, 36-040 Boguchwała, z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na adres poczty elektronicznej (e-mail) kontakt@superparts.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także wskazanie przez Klienta sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu towaru. Może to być kopia paragonu lub kopia faktury, kopia przelewu albo inny dowód.
 4. Rozpatrzenie i ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Klient, który wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest na koszt Administratora dostarczyć wadliwy towar do siedziby Administratora. Administrator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
 6. Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi Administrator.
 7. Klient może złożyć również reklamację usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać przesłane lub dostarczone przez Klienta na adres FULL-CAR Lutoryż 441, 36-040 Boguchwała, z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na adres poczty elektronicznej (e-mail) kontakt@superparts.pl
 9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. Administrator nie jest producentem sprzedawanych towarów.
 11. Administrator wraz z towarem wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.
 12. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
 13. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz. 1214),
  3. zwrócenie się o pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Europejska platforma ODR ma zapewnić niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

§ 10

Usługi nieodpłatne

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Administratora. Newsletter wysyłany jest do Klientów, którzy zamówili Newsletter oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola opcji w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), wysyłana jest informacja w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych w sklepie internetowym.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, za pomocą linka umieszczonego w stopce każdego Newslettera.

§ 11

Działalność zabroniona

Zabrania się:

 1. korzystania ze sklepu internetowego lub jego treści w celach komercyjnych;
 2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób naruszający artykuły niniejszego Regulaminu i/lub jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa polskiego;
 3. korzystania z jakiegokolwiek sprzętu i/lub oprogramowania przeznaczonego dla:
  1. uszkodzenia infrastruktury sklepu internetowego, naruszenie jego terminowego i prawidłowego funkcjonowania;
  2. prób przechwycenia jakichkolwiek danych i informacji osobowych, przetwarzanych przez sklep internetowy;
  3. dokonania działań, zapewniających nieuzasadnione obciążenie infrastruktury sklepu internetowego i innych systemów związanych ze świadczeniem przez sklep internetowy usług Klientom;
  4. monitorowania, zautomatyzowanego wydobycia informacji lub kopiowania jakichkolwiek danych, treści i/lub innych informacji z serwisu internetowego, za pomocą wszelkich środków, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora.

§ 12

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do sklepu internetowego, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i danych stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Administratora.
 2. Klient nie ma prawa do częściowego lub całkowitego kopiowania, rozpowszechniania, powielania lub w inny sposób wykorzystywania treści sklepu internetowego lub głównego kodu programu bez wcześniejszej zgody Administratora.
 3. W przypadku gdy Klient posiada informację dotyczącą naruszenia prawa własności intelektualnej w odniesieniu do naszej marki, prosimy o zgłoszenie owego zajścia Administratorowi.
 4. W przypadku gdy materiał opublikowany w sklepie internetowym, narusza prawa autorskie Klienta ma on możliwość wysłania do Administratora oryginału lub skanu pisma zawierającego dokładny opis materiału, który narusza prawa, dowód, iż owe prawa zostały naruszone, informację kontaktową oraz własnoręczny podpis.

§ 13

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest FULL-CAR Stanisław Głodowski, Waldemar Bomba sp. j. z siedzibą w Lutoryżu 441, 36-040 Boguchwała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390317, NIP: 813-338-30-91, REGON: 180009369.
 2. Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.).
 3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia są przetwarzane przez administratora danych osobowych.
 4. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji lub złożenia zamówienia ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola opcji na formularzu.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 8. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 9. W przypadku subskrypcji przez Klienta usługi Newsletter, uzyskany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 10. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania strony internetowej sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze stroną internetową z urządzenia, na którym zostały zapisane.
 11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze strony internetowej, dostosowywanie strony internetowej do potrzeb i oczekiwań danego Klienta oraz w celach statystycznych.
 12. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania strony internetowej.
 13. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości strony internetowej. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony internetowej będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie strony internetowej.
 14. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z kwestiami objętymi niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.
 3. Spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem sklepu internetowego  wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Cart

No products

0,00 zł SUMA

Check out

Search